INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE V TOM TAILOR LESCE D.O.O.

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

TOM TAILOR Lesce, družba za trgovino, d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, ustanovljena 25. 8. 2010 je trgovsko podjetje s cca 120 trgovinami. Podjetje TOM TAILOR GROUP, ki ga zastopamo na slovenskem tržišču, predstavlja enega največjih modnih trgovcev na svetu. Naše blagovne znamke so sinonim za visokokakovostno izkušnjo, postavljanje modnih smernic in sproščen pogled na življenje. . Naša zaveza je tudi spoštovanje zasebnosti naših strank, in varstva njihovih osebnih podatkov. Poslovanje v današnjem času je neizogibno povezano tudi z obdelavo osebnih podatkov. Povabili vas bomo da nam zaupate vaše vaše kontaktne podatke, da bi vam našo ponudbo še bolj približali, jo naredili bolj dostopno in, če nam boste dovolili, tudi bolj prilagojeno vašim potrebam in interesom. Organizirali bomo nagradne igre, podelili različne kupone za popuste in druge ugodnosti. Pri tem bomo z zbranimi osebnimi podatki ravnali po določbah Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje. 

 

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Tom Tailor Lesce d.o.o. je zaupanja vreden upravljavec osebnih podatkov. Razumemo zasebnost in jo spoštujemo.  

 

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Tom Tailor Lesce d.o.o. je INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana, info@dataprotection-officer.com, +386 1 23 55 036; Delovni čas: pon. in čet. med 10.00 in 12.00

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

 

 IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Tom Tailor Lesce d.o.o. osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb o nakupu blaga in storitev tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe posameznika (6/I člen točka b Splošne uredbe). V primeru reklamacije blaga, ki je uveljavljena v skladu s pravicami potrošnika, je stranka dolžna predložiti račun, ki izkazuje nakup, svoje osebno ime in kontaktne podatke, naslov in naslov e-pošte. Podatki bodo uporabljeni za namen odločanja o uveljavljeni napaki blaga oziroma zamenjavi sicer brezhibnega blaga, kadar jo upravljavec dopušča. 

Če Tom Tailor Lesce d.o.o. na zahtevo kupca rezervira določeno blago, ga shrani zanj ali ga naroči zanj, se za ta namen obdelujejo podatki o osebnem imenu kupca, njegovem naslovu, e-naslovu in številki mobilnega telefona – za namen obveščanja o prispelem blagu in kasnejše sklenitve pogodbe (nakupa). 

Na podlagi pogodbe Tom Tailor Lesce d.o.o. obdeluje tudi osebne podatke prijavljenim na obveščanje. Podatki, ki se za namen uresničevanja pravic in obveznosti prijavljenih na obveščanje pridobijo in v nadaljevanju obdelujejo za ta namen so natančno opredeljeni v Pravilih sodelovanja, ki so objavljena na spletni strani tom-tailor.si.  

Na podlagi pogodbe Tom Tailor Lesce d.o.o. obdeluje tudi osebne podatke zaposlenih, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in osebne podatke drugih sodelavcev, ki so posamezniki (in na trgu ne opravljajo gospodarske dejavnosti), v obsegu kot ga določa Zakon o trgu dela ([1]) oziroma Zakon o delovnih razmerjih ([2]). 

b) Tom Tailor Lesce d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja 6/I člen točka c Splošne uredbe) in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od Sportine Bled d.o.o. terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom (kot so FURS, različne inšpekcije, sodišča ipd) in drugim upravljavcem (kot so ZZZS, ZRSZ, ZPIZ, AJPES…) za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. 

c) Tom Tailor Lesce d.o.o. na osnovi zakonitega interesa (6/I člen točka f Splošne uredbe) obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njeno spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema Tom Tailor Lesce d.o.o.) in za namene v povezavi z dostopom do spletnega mesta Tom Tailor Lesce d.o.o. na strežniku spremlja podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas ter obiskane strani). Poleg namena zmanjševanja tveganj vdorov in nepooblaščenih dostopov, se ti podatki lahko uporabijo v analitične in statistične namene. Na podlagi prevladujočega zakonitega interesa Tom Tailor Lesce d.o.o. obdeluje zakonito zbrane osebne podatke za namen različnih analiz in statistik, potrebnih za preverjanje pravilnosti poslovnih odločitev in načrtovanje novih.

d) V določenih primerih Tom Tailor Lesce d.o.o. zaproša svoje stranke in druge posameznike (tudi kandidate za zaposlitev) za podajo privolitev (6/I člen točka a Splošne uredbe) v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen oblikovanja in posredovanja njihovim interesom, zanimanjem, zmožnostim ipd prilagojenih ponudb blaga, storitev, tudi delovnih mest. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelajo o posamezniku so natančno naštete v povabilu k privolitvi in se razlikujejo glede na kategorije posameznikov (stranke, člani klubov zvestobe, kandidati za zaposlitev). Prav tako Tom Tailor Lesce d.o.o. svoje stranke in druge posameznike (obiskovalce njene spletne strani) naproša za privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja novičk o novostih v njenem prodajnem programu, prodajnem programu v okviru Tom Tailor Lesce d.o.o., o različnih dogodkih, pa tudi soglasja za namen pošiljanja novičk o prodajnem programu poslovnih partnerjev Tom Tailor Lesce d.o.o. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Če je stranka mlajša od 16 let, privolitve, zanj, ko bi šlo za storitve informacijske družbe, podajo njegovi starši ali skrbniki. 

e) Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani Tom Tailor Lesce d.o.o. je naslonjena na njihovo privolitev, razen v delu obdelave osebnih podatkov, ki je nujen za zagotavljanje pravilnega delovanja spletne strani (npr. prijava, nakupni proces, ...). Obdelava osebnih podatkov s piškotki, ki poteka na podlagi privolitve, je natančno opisana na povezavi: https://www.tom-tailor.si/cookie-policy. 

 

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg Tom Tailor Lesce d.o.o. osebne podatke v njenem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi njegovi pogodbeni obdelovalci, tipično so to ponudniki partnerji za izvajanje poslovnih storitev, informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, agencije za spletno oglaševanje ali drugačno izvajanje neposrednega trženja, ter izvajalci storitev poslovne analitike. 

Osebni podatki strank se ne iznašajo v tretje države, z izjemo osebnih podatkov, ki so obdelani z orodjem za pošiljanje elektronske pošte Mailchimp. V tem primeru se iznašajo izven območja EU oziroma Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer so vselej spoštovani zapovedani zaščitni ukrepi, v primeru iznosa v ZDA dogovor med EU in ZDA »Ščit zasebnosti«.

 

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Tom Tailor Lesce d.o.o, Alpska cesta 43, Lesce ali info@tom-tailor.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. 

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Tom Tailor Lesce, d.o.o, Alpska cesta 43, Lesce ali info@tom-tailor.sioziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na spletni strani: www.tom-tailor.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

 

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Tom Tailor Lesce d.o.o. bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. 

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Tom Tailor Lesce d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. 

 

VIII. ORODJA ZA MARKETINŠKO AVTOMATIZACIJO

Na svojih spletnih straneh uporablja Tom Tailor Lesce d.o.o. tudi orodja za marketinško avtomatizacijo kot je SharpSpring. SharpSpring je bil 5.5. 2018 prepoznan za skladnega z zahtevami EU predpisov s področja varstva osebnih podatkov na podlagi dogovora EU - ZDA "Ščit zasebnosti (Privacy Shield). Orodje je namenjeno boljšemu poznavanju interesov in preferenc obiskovalcev spletne strani, Tom Tailor Lesce d.o.o. pa lahko v povezavi z aktivnostmi, povezanimi s trženjem, nudi zgoščen ID uporabnika družbenim omrežjem, ki jih upravljajo tretje osebe, ali drugim spletnim ponudnikom (kot so Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ali Google), kjer se ta podatek nato primerja s podatki družbenih omrežij ali lastnimi bazami podatkov spletnih ponudnikov, da se vam prikažejo ustreznejše informacije.

 

Datum: 23. maj 2018 


[1] Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17). [2] Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US).